• img1g.jpg
  • img2d.jpg
  • img3d.jpg
  • img4f.jpg
  • img5s.jpg
  • img6g.jpg
  • img7a.jpg
  • img8f.jpg
  • img9h.jpg
  • img10j.jpg
Obystroy.com
Міжнародна сертифікація
Навч.-практичний центр

Гордість училища

Талановитий педагог

Підсумкове заняття, яке провів 2 грудня 2010 року майстер-викладач Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізнич­ного транспорту Володимир Миколайович Українець для першокурсників, майбутніх електромонтерів з обслу­говування та ремонту контактної інфраструктури, за­пам'ятається надовго. Було цікаво. А головне - завдяки продуманому ходу уроку учні встигли не лише підготува­тися до тестування. Вони розповіли про основні елементи контактної  мережі,  роботу  великої  кількості  складних вузлів та пристроїв, пригадали правила охорони праці то­що. Сорок п'ять хвилин пролетіли, як одна мить.

Відчувалося, що першокурсники знаються у цьому «спецпредметі». І це за умов, що вивчають його впродовж чотирьох місяців. У свою чергу керівники училищ та ліцеїв мали змогу перейняти досвід того, як використовувати відомі методики заради визначення рівня засвоєн­ня навчального, складно­го з точки зору насиче­ності термінологією та фактажем, матеріалу.

Педагогічна ерудиція - невід'ємна характеристи­ка, якою напрочуд вдало володіє Володимир Ми­колайович. Загальний за­пас сучасних знань і спо­собів, якими ці знання можна ефективно пере­дати, у В.М. Українця вели­чезний. А ще - бездоган­на українська мова, дос­тупні прийоми навчання і велика любов до дітей.

Шлях В.М.Українця у педагогіку пролягав через величезна, як кажуть, робітничі коридори. Не цурася працювати різноробочим у вагонному ждепо перед службою у війську. Згодом заробляв насущий на рефрижераторних риболовецьких суднах, що ходили наперекір хвилям сурового Балтійського моря. Працював слюсарем на Вінницькому радіотех­нічному заводі, в елек-троапаратному цеху Козятинського локомотив­ного депо, а заочно навчався у політехнічно­му технікумі. Вивчаючи електрообладнання про­мислових підприємств, готував себе до серйоз­них змін у житті. Вони не забарилися.   Перше   вересня 1985 р. – день. коли Володимир Миколайович вперше провів вироб­ниче заняття у майстер­нях Козятинського про­фесійного училища №17 (тепер МПВУЗТ).

Він понад чверть віку - на педагогічній ниві. Прямо скажемо, багато. Проте    скільки    добрих  справ встиг зробити? Скільки вихованців вдячні йому за науку?! Про це знають не лише він та ко­лишні учні. Слава про нього рознеслася вели­чезним залізничним регіо­ном. Його методи навчан­ня вивчають колеги з Києва, Дніпропетровська, Харкова, Мелітополя, Запоріжжя, Полтави, Люботина, Полтави,  Ясинуватої, Чернівців, Здолбунова.

Він має неабиякий запас пе­дагогічних знань, яких вистачить, як наголосив Андрій Стецюк, щоб нав­чити премудростям викла­дання спеціальних дисциплін не одного майстра виробничого навчання. Технічні засоби, викорис­товуючи які В. Українець наставляє робітничу мо­лодь,   то   окрема   цікава тема для подальших пуб­лікацій.

Стиль роботи вчителя - це, насампе­ред, урахування своїх ін­дивідуальних особли­востей при виборі тих чи інших засобів і прийомів під час педагогічної ді­яльності. Важливо все: і не лише в урочний час. Тому при поширенні пе­редового педагогічного досвіду завжди виникає питання про можливості його адаптації до особис­тості того чи іншого вчите­ля. Тут головним момен­том є творче, індивіду­альне опрацювання цього досвіду. Володимир Ми­колайович, за словами його колег, завжди готовий надати слушну пораду випускниками вищого навчального закладу.

Йому при­таманний педагогічний такт - непереборне почут­тя розумної міри на осно­ві поважного ставлення до особистості молодого вчителя, майстра або безпосередньо учня…

 

 

 
АвторизаціяГолосування
Чому Ви обрали для навчання КМВПУЗТ?
 
Партнери