Міжнародна сертифікація
Успішність студентів
Перекладач

Умови вступу

Якщо Ви хочете отримати чудову професію, цікаво навчатися та відпочивати, вступайте до нашого училища. Знання, отримані у нас, допоможуть Вам у подальшому професійному зростанні, набутті ступеневої профільної вищої освіти без зовнішнього незалежного оцінювання та досягненні матеріального благополуччя.

Для вступу в училище не потрібно проходити зовнішнє незалежне оцінювання. Прийом заяв щоженно, окрім неділі, з 800 до 1700. День відкритих дверей - 3 березня. Учні училища забезпечуються гуртожитком. В училищі працюють спортивні секції, гуртки художньої самодіяльності, клуби та гуртки за інтересами. Початок занять з 01 вересня.

Телефон для доівдок: приймальна комісія (04342) 2-76-70, директор (04342) 2-00-65.

Для вступу в училище необхідно подати такі документи:

1.Заяву на ім'я директора

2.Документ про освіту

3.Характеристику

4.Свідоцтво про народження 

5.Довідку з місця проживання

6.Довідку про склад сім'ї

7.Шість кольорових фотокарток 3х4

8.Приписне свідоцтво або війський квиток

9.Ідентифікаційний код

10.Копію паспорта

11.Амбулаторну медичну картку

12.Довідку про щеплення проти дифтерії

13.Папка картона для особової справи


1. Загальна частина

1.1. До Козятинського міжрегіонального вищого професійного училища залізничного транспорту (далі Козятинське МВПУЗТ) приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Козятинського МВПУЗТ здійснюється для підготовки у відповідності до державних стандартів професійно-технічної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

2. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Козятинського МВПУЗТ здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Козятинського МВПУЗТ, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Козятинського МВПУЗТ розробляються згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за   1 місяць до початку прийому документів.

2.4. Приймальна комісія:

 • проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування Козятинського МВПУЗТ, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Козятинського МВПУЗТ доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і мають обумовлювати наступне:

 • перелік професій (спеціальностей) згідно з наявною ліцензією;
 • вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю);
 • планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання за професіями (спеціальностями);
 • форми та ступневість навчання;
 • обмеження з професій (спеціальностей) за віком вступників, статтю та медичними показниками;
 • перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями), порядок  проведення співбесіди з технологічно складних, наукоємких професій;
 • загальний порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;
 • порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань.

2.6. Строки проведення прийому на навчання встановлюються Правилами прийому до Козятинського МВПУЗТ.

3. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Козятинського МВПУЗТ із зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал або його завірену копію);
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3*4 см.

Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової служби та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в строки, визначені для подання документів.

3.2. Прийом документів від випускників завершується, як правило, не раніше ніж за п'ятнадцять днів до початку занять.

4. Умови прийому

4.1. Прийом до Козятинського МВПУЗТ проводиться шляхом конкурсного відбору атестатів за результатами співбесіди, відповідно до затвердженого графіку.

4.2. Вступні випробування можуть проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних вступних випробуваннях не допускаються.

5. Зарахування

5.1. Зараховуються до Козятинського МВПУЗТ без вступних випробувань:

 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (796-12)надане таке право;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;
 • інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;
 • особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильної катастрофи» (796-12) надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (3551-12);
 • діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Випускники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків;
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань приймальна комісія приймає рішення, оформлює протокол та оголошує список осіб, що можуть бути зараховані на навчання до професійно-технічного навчального закладу за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.6. У п’ятиденний термін після оголошення списків особи, які зараховані на заочну форму навчання у межах державного замовлення, подають оригінали документів, зазначених у розділі Типових правил прийому.

5.7. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора, підписанням не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування. Зарахування здійснюються як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензійного обсягу відповідного навчального закладу.

6. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників,, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з професійно-технічного навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Козятинське МВПУЗТ проводить додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Козятинського МВПУЗТ, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань випускників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до Козятинського МВПУЗТ здійснюється управлінням освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. 

Останнє оновлення (Вівторок, 07 квітня 2015, 14:29)

 
АвторизаціяГолосування
Чому Ви обрали для навчання КМВПУЗТ?
 
Партнери